Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
ВИШ УПРАВЕН СУД - НАДЛЕЖНОСТИ

Организацијата на работата во Вишиот управен суд според Законот за судовите (Сл.Весник бр.58/06, 35/08 и 150/10) и Законот за управните спорови (Сл.Весник бр.62/06 и 150/10)
 
 
Вишиот управен суд е надлежен:
 
- да решава по жалбите против одлуките на Управниот суд донесени во прв степен;
- да одлучува за судир на надлежности меѓу органите на Републиката, меѓу општините и Градот Скопје, меѓу општините на Градот Скопје и по споровите настанати за судир на надлежности меѓу општините и Градот Скопје и носителите на јавните овластувања, ако тоа е предвидено со закон, доколку со Уставот или законите не е предвидена поинаква судска заштита и
- да врши други работи определени со закон.
ГАЛЕРИЈА НА ФОТОГРАФИИ
 
ОДЛУКИ НА ВИШ УПРАВЕН СУД
 
Искористете ја формата прикажана подулу за пребарување во базата на одлуки на Виш Управен суд.
За подобро филтрирање на резултатите искористете ги и дополнителните полиња за категорија на документот и датум.
 
име или дел од името:
категорија и/или подкатегорија:
датум на донесување на одлуката:
од:   до: